2

Tərəvəz,bostan və kartof bitkilərinin toxumçuluğu və əkinlərinin aprobasiya qaydaları

3

İstixana üçün pomidor nümunələrinin yaradılması,becərilməsi və toxumçuluğu

6

Tərəvəz,bostan və kartof bitkilərinin becərilməsi,texnologiyası və fenoloji təqvimi

TƏRƏVƏZÇİNİN İLLİK FƏALİYYƏT TƏQVİMİ

TƏRƏVƏZÇİNİN İLLİK FƏALİYYƏT TƏQVİMİ

TƏRƏVƏZ,BOSTAN VƏ KARTOF BİTKİLƏRİNİN BECƏRİLMƏSİNİN TƏŞKİLATİ-TEXNOLOJİ NORMATİVLƏRİNƏ DAİR METODİKİ VƏSAİT

SELEKSİYA TOXUMÇULUQ TOXUMŞUNASLIQ

SELEKSİYA TOXUMÇULUQ TOXUMŞUNASLIQ

Kartof bitkisinin xəstəlik və zərərvericiləri,onlara qarşı mübarizə tədbirləri

ŞİRİN BİBƏRİN PƏRDƏ ÖRTÜKLÜ YAZ İSTİXANASI ŞƏRAİTİ ÜÇÜN SEÇİLMİŞ ƏN ƏLVERİŞLİ SORT NÜMUNƏLƏRİ

QURAQLIĞA DAVAMLILIĞIN FİZİOLOGİYASI (TƏRƏVƏZ NOXUDU ÜZRƏ)

KƏLƏM

BOTANİKİ VƏ AQROBİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

BADIMCAN

BADIMCAN BİTKİSİNİN SELEKSİYASI,FİZİOLOGİYASI VƏ TOXUMÇULUĞU

KARTOFUN FİZİOLOGİYASI,İNTENSİV TEXNOLOGİYA İLƏ BECƏRİLMƏSİ VƏ PROQRAMLAŞDIRILMIŞ MƏHSULUN ALINMASI YOLLARI

KARTOFUN SAXLANMASI

KARTOFUN SAXLANMASI(Fermerlər üçün tovsiyyələr)

XİYAR (fermerlər üçün)

XİYAR (fermerlər üçün)