Aqronomluq xidmətləri

 

1. Torpağın əsas və səpin (əkin) qabağı becərilməsi

2. Toxumların səpinə hazırlanması və əkini.

3. Şitillərin əkinə hazırlanması və əkini.

4. Cərgə aralarının becərilməsi və kultivatorla becərmə ilə yemləmələrin verilməsi.

5. Bitkilərin suvarılması ( yağışyağdırma,damcı)

6. Məhsulun yığılması,qurudulması,çeşidlənməsi,qablaşdırılması.

7. Xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mexanikləşdirilmiş  mübarizə aparılması tədbirləri

8. İnnovativ  metodlarla tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin becərilməsinin texnoloji xəritələrin hazırlanması və iqtisadi səmərəliliyin artırılması yolları.

9. Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin becərilməsinin təşkilatı texnoloji normativlərinin hazırlanması.

10. Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin innovativ yollarla becərilməsi, toxumçuluğunun təşkili və becərilmə tədbirləri.